网站首页

中文      English      首页
友情链接
2015 网站首页 2015
 • Wang XY, Wang DB, Zhang ZP, Bi LJ, Zhang JB, Ding W, Zhang XE.(2015).A S-Layer Protein of Bacillus anthracis as a Building Block for Functional Protein Arrays by In Vitro Self-Assembly.Smalldoi: 10.1002/smll.201501413  LINK
 • Wang CY, Zhang QF, Gao YZ, Zhou XP, Ji G, Huang XJ, Hong J, Zhang CX(2015). Insight into the three-dimensional structure of maize chlorotic mottle virus revealed by Cryo-EM single particle analysis.Virology485:171-8  LINK
 • Han R, Wang L, Liu Z, Sun F, Zhang F.(2015).A novel fully automatic scheme for fiducial marker-based alignment in electron tomography.Journal of Structural Biologydoi: 10.1016  LINK
 • Liu B, Xue Y, Zhao W, Chen Y, Fan C, Gu L, Zhang Y, Zhang X, Sun L, Huang X, Ding W, Sun F, Ji W, Xu T(2015).Three-dimensional super-resolution protein localization correlated with vitrified cellular context.Sci Rep5:13017  LINK
 • Xiaomin Li , Hongli Feng , Jianguo Zhang, Lei Sun, Ping Zhu(2015).Analysis of chromatin fibers in Hela cells with electron tomography.Biophysics Reports1(1):51-60  LINK
 • Fang J, Liu Y, Wei Y, Deng W, Yu Z, Huang L, Teng Y, Yao T, You Q, Ruan H, Chen P, Xu RM, Li G(2015).Structural transitions of centromeric chromatin regulate the cell cycle-dependent recruitment of CENP-N.Genes Dev29(10):1058-73  LINK
 • Ling Li, Fangfang Zhao, Baojing Zhao, Jin Zhang, Chao Li, Renzhong Qiao(2015).Chitosan Grafted with Phosphorylcholine and Macrocyclic Polyamine as an Effective Gene Delivery Vector: Preparation, Characterization and In Vitro Transfection.Macromolecular Bioscience15: 912-926  LINK
 • Peng S, Gao J, Liu Y, Guo DS(2015).Facile fabrication of cross-linked vesicle via "surface clicking" of calixarene-based supra-amphiphiles.Chem Commun (Camb)51(92):16557-60  LINK
 • Ru H, Chambers MG, Fu TM, Tong AB, Liao M, Wu H(2015).Molecular Mechanism of V(D)J Recombination from Synaptic RAG1-RAG2 Complex Structures.Cell163(5):1138-52  LINK
 • Cao X, Jin X, Zhang X, Li Y, Wang C, Wang X, Hong J, Wang X, Li D, Zhang Y(2015).Morphogenesis of Endoplasmic Reticulum Membrane-Invaginated Vesicles during Beet Black Scorch Virus Infection: Role of Auxiliary Replication Protein and New Implications of Three-Dimensional Architecture.J Virol89(12):6184-95  LINK
 • Li Z, Qi X, Ren X, Cui L, Wang X*, Zhu P*(2015).Molecular characteristics and evolutionary analysis of a very virulent infectious bursal disease virus.Sci China Life Sci58(8): 731–738  LINK
 • Congping Shang ,Zhihui Liu,Zijun Chen, Yingchao Shi, Qian Wang, Su Liu, Dapeng Li, Peng Cao(2015).parvalbumin-positive excitatory visual pathway to trigger fear responses in mice.Science26;348(6242):1472-7,2015  LINK
 • Pengyan Xia, Shuo Wang, Buqing Ye, Ying Du, Guanling Huang, Pingping Zhu & Zusen Fan(2015).Sox2 functions as a sequence-specific DNA sensor in neutrophils to initiate innate immunity against microbial infection.Nature immunology16(4):366-75,2015   LINK
 • Zhouliang Yu, Xiang Zhou, Wenjing Wang, Wenqiang Deng, Junnan Fang, Hao Hu,Zichen Wang, Shangze Li, Lei Cui, Jing Shen, Linhui Zhai, Shengyi Peng, Jiemin Wong, Shuo Dong, Zengqiang Yuan, Guangshuo Ou, Xiaodong Zhang, Ping Xu, Jizhong Lou, Na Yang, Ping(2015).Dynamic Phosphorylation of CENP-A at Ser68 Orchestrates Its Cell-Cycle-Dependent Deposition at CentromeresStem.Developmental Cell32(1):68-81, 2015  LINK
 • Xiaocui Fang, Tao Yang, Luoyang Wang, Jibing Yu, Xiuli Wei, Yinjian Zhou, Chen Wang, Wei Liang(2015).Nano-cage-mediated refolding of insulin by PEG-PE micelle.Biomaterials77: 139-148  LINK
 • Jingyang Wang, Hui Zhou, Hua Lu, Ting Du, Yuanming Luo , Iain B.H. Wilson , Cheng Jin(2015).Kexin-like endoprotease KexB is required for N-glycan processing morphogenesis and virulence in Aspergillus fumigatus.Fungal Genet Biol76:57–69  LINK
 • Zhou L, Yu H, Ai G, Zhang B, Hu S, Dong X(2015).Transcriptomic and physiological insights into the robustness of UASB granule-prevalent long filamentous cells of Methanosaeta harundinacea.Appl Environ Microbiol81: 831-839  LINK
 • Li Dong, Xiaoyan Yang, Wen Gu, Kangfeng Zhao, Huizheng Ge, et al.(2015).Connexin 43 mediates PFOS-induced apoptosis in astrocytes.Chemosphere132: 8-16  LINK
 • Jing Wang, Wen Zhu, Lixin Liu, Yongming Chen, Chun Wang(2015).Synthesis and Cellular Internalization of Spindle Hematite/Polymer Hybrid Nanoparticles.ACS Applied Materials & Interfaces7: 5454-61  LINK
 • Qiu XF, Zhu QW, Sun JY(2015).Quantitative analysis of vesicle recycling at the calyx of Held synapse.PNAS112(15):4779-84  LINK
 • Jianwen Deng, Mengxue Yang, Yanbo Chen, Xiaoping Chen, Jianghong Liu, Shufeng Sun, Haipeng Cheng, Yang Li, Eileen H. Bigio, Marsel Mesulam, Qi Xu, Sidan Du, Kazuo Fushimi, Li Zhu , Jane Y. Wu (2015).FUS Interacts with HSP60 to Promote Mitochondrial Damage.PLoS Genet11(9):e1005357  LINK
 • Hongrong Liu, Lingpeng Cheng(2015).Cryo-EM shows the polymerase structures and a nonspooled genome within a dsRNA virus.Science349(6254):1347-1350  LINK
 • Yue Yuan, Lin Wang, Wei Du, Zhanling Ding, Jia Zhang, Tao Han, Linna An, Huafeng Zhang, Gaolin Liang(2015).Intracellular Self-Assembly of Taxol Nanoparticles for Overcoming Multidrug Resistance.Angewandte Chemie International Edition54(27)DOI: 10.1002/anie.201504329  LINK
 • Zhao YG, Sun L, Miao G, Ji C, Zhao H, Sun H, Miao L, Yoshii SR, Mizushima N, Wang X, Zhang H.(2015).The autophagy gene Wdr45/Wipi4 regulates learning and memory function and axonal homeostasis.Autophagy11(6):881-90  LINK
 • Sheng Shen, Xing Jia, Haitao Guo and Hongyu Deng(2015).Gammaherpesvirus Tegument Protein ORF33 Is Associated with Intranuclear Capsids at an Early Stage of the Tegumentation Process.Journal of Virology89(10):5288-5297  LINK
 • Pingping Zhu,1, 2, Yanying Wang,2, Ying Du,2, Lei He,3, Guanling Huang,2, 4, Geng Zhang,2, Xinlong Yan2, & Zusen Fan(2015).C8orf4 negatively regulates self-renewal of liver cancer stem cells via suppression of NOTCH2 signalling.Nature Communications (6):7122  LINK
 • Zhang W, Li J, Suzuki K, Qu J, Wang P, Zhou J, Liu X, Ren R, Xu X, Ocampo A, Yuan T, Yang J, Li Y, Shi L, Guan D, Pan H, Duan S, Ding Z, Li M, Yi F6, Bai R, Wang Y, Chen C, Yang F, Li X, Wang Z, Aizawa E, Goebl A, Soligalla RD, Reddy P, Esteban CR, Tang F(2015).A Werner syndrome stem cell model unveils heterochromatin alterations as a driver of human aging.Science348(6239):1160-3  LINK
 • Shen S, Jia X, Guo H, Deng H.(2015).Tegument protein ORF33 of a gammaherpesvirus is associated with intranuclear capsids at an early stage of tegumentation process.Journal of Virology89(10):5288-97  LINK
 • Shenghai Chang, Dapeng Sun, Huanhuan Liang, Jia Wang, Jun Li, Lu Guo, Xiangli Wang, Chengcheng Guan, Bhargavi M. Boruah, Lingmin Yuan, Feng Feng, Mingrui Yang, Lulan Wang, Yao Wang, Justyna Wojdyla, Lanjuan Li, Jiawei Wang, Meitian Wang, Genhong Cheng, Ho(2015).Cryo-EM Structure of Influenza Virus RNA Polymerase Complex at 4.3 Å Resolution.Molecular Cell57(5):925-35  LINK
版权所有:中国科学院生物物理研究所  113 京ICP备05002792号 京公网安备 110402500011 号