网站首页

中文      English      首页
友情链接
2019 网站首页 2019
 • Shen W, Ma L, Zhang X, Li X, Zhao Y, Jing Y, Feng Y, Tan X, Sun F, Lin J(2019).Three-dimensional reconstruction of Picea wilsonii Mast. pollen grains using automated electron microscopy.Sci China Life Sci  LINK
 • Lv Y, Shen S, Xiang L, Jia X, Hou Y, Wang D, Deng H(2019).Functional identification and characterization of the nuclear egress complex of a gammaherpesvirus.J Virol.doi: 10.1128/JVI.01422-1  LINK
 • Zhu G, Zeng H, Zhang S, Juli J, Pang X, Hoffmann J, Zhang Y, Morgner N, Zhu Y, Peng G, Michel H, Sun F(2019).A 3.3 Å-Resolution Structure of Hyperthermophilic Respiratory Complex III Reveals the Mechanism of its Thermal Stability.Angew Chem Int Ed Engl  LINK
 • Su X, Ma J, Pan X, Zhao X, Chang W, Liu Z, Zhang X, Li M.(2019).Antenna arrangement and energy transfer pathways of a green algal photosystem-I-LHCI supercomplex.. Nat Plants. 5(3):273-281.  LINK
 • Yue Yuan, Jia Zhang, Xiaoliang Qi, Shuoguo Li, Guanshu Liu, Soumik Siddhanta, Ishan Barman, Xiaolei Song, Michael T. McMahon & Jeff W. M. Bulte.(2019). Furin-mediated intracellular self-assembly of olsalazine nanoparticles for enhanced magnetic resonance imaging and tumour therapy. Furin-mediated intracellular self-assembly of olsalazine nanoparticles for enhanced magnetic resonance imaging and tumour.Nat Mater  LINK
 • ChunlingWu,XiaojunHuang,Jing Cheng,Dongjie Zhu,Xinzheng Zhang(2019).High-quality, high-throughput cryo-electron microscopy data collection via beam tilt and astigmatism-free beam-image shift.Journal of Structural Biology  LINK
 • Zhang MZ, Cao XM, Xu FQ, Liang XW, Fu LL, Li B, Liu WG, Li SG, Sun FZ, Huang XY, Huang WH.(2019).In human sperm nucleus nucleosomes form spatially restricted domains consistent with programmed nucleosome positioning..Biol Open2019 Jul 1. pii: bio041368  LINK
 • Wang P, Deng J, Dong J, Liu J, Bigio EH, Mesulam M, Wang T, Sun L, Wang L, Lee AY, McGee WA, Chen X, Fushimi K, Zhu L, Wu JY.(2019).TDP-43 induces mitochondrial damage and activates the mitochondrial unfolded proteinresponse..PLoS Genet. 15(5):e1007947.  LINK
 • Renmin Han, Zhipeng Bao, Xiangrui Zeng, Tongxin Niu, Fa Zhang, Min Xu, Xin Gao(2019).A joint method for marker-free alignment of tilt series in electron tomography.Bioinformatics35,2019,i249-i259  LINK
 • Danyang Zhang, Yan Zhang, Jun Ma, Tongxin Niu, Wenbo Chen, Xiaoyun Pang, Yujia Zhai, Fei Sun(2019).Cryo-EM structures reveal a conformational change of SOPA1 during mitochondrial inner membrane fusion.biorxiv  LINK
 • Chun Chan , Xiaoyun Pang , Yan Zhang, Tongxin Niu, Shengjiang Yang, Daohui Zhao, Jian Li, Lanyuan Lu, Victor W. Hsu, Jian Zhou , Fei Sun , Jun Fan ().ACAP1 assembles into an unusual protein lattice for membrane deformation through multiple stages.PLOS, computational biology  LINK
 • Xiyong Song, Hong Shan, Yanping Zhu, Shunlin Hu, Ling Xue, Yong Chen, Wei Ding, Tongxin Niu, Jian Gu, Songying Ouyang*, Qing-Tao Shen *, Zhi-Jie Liu(2019).Self-capping of nucleoprotein filaments protects Newcastle Disease Virus genome.eLife eLife 2019;8:e45057  LINK
 • Liu XZ, GuoXY, Niu LL, Li XX, Sun F, Hu JJ, Wang XX, and Shen K.(2019).Atlastin-1 regulates morphology and function of endoplasmic reticulum in dendrites.Nat Commun.10:568  LINK
 • Chai Q, Wang X, Qiang L, Zhang Y, Ge P, Lu Z, Zhong Y, Li B, Wang J, Zhang L, Zhou D, Li W, Dong W, Pang Y, Gao GF, Liu CH.(2019). A Mycobacterium tuberculosis surface protein recruits ubiquitin to trigger host xenophagy..Nat Commun10(1):1973  LINK
 • Weng N, Jiang H, Wang WX (2019). (2019).Novel Insights into the Role of Copper in Critical Life Stages of Oysters Revealed by High-Resolution NanoSIMS Imaging..Environ Sci Technol.17;53(24):14724-14733.  LINK
 • Sheng X, Watanabe A, Li A, Kim E, Song C, Murata K, Song D, Minagawa J, Liu Z.(2019).Structural insight into light harvesting for photosystem II in green algae.. Nat Plants  LINK
 • Guo DG, Wang DB, Liu C, Lu S, Hou Y, Zhang XE.(2019).CRISPR-based genomic loci labeling revealed ordered spatial organization of chromatin in living diploid human cells..Biochim Biophys Acta Mol Cell Res  LINK
 • Cui L, Mirza AH, Zhang S, Liang B, Liu P.(2019).Lipid droplets and mitochondria are anchored during brown adipocyte differentiation..Protein Cell.  LINK
 • 31. Wang Y, Zhu P, Luo J, Wang J, Liu Z, Wu W, Du Y, Ye B, Wang D, He L, Ren W, Wang J, Sun X, Chen R, Tian Y, Fan Z.(2019).LncRNA HAND2-AS1 promotes liver cancer stem cell self-renewal via BMP signaling..EMBO J.   LINK
 • 30. Xiong Z, Xia P, Zhu X, Geng J, Wang S, Ye B, Qin X, Qu Y, He L, Fan D, Du Y, Tian Y, Fan Z.(2019).Glutamylation of deubiquitinase BAP1 controls self-renewal of hematopoietic stem cells and hematopoiesis..J Exp Med  LINK
 • 29. Liu B, Yang L, Zhu X, Li H, Zhu P, Wu J, Lu T, He L, Liu N, Meng S, Zhou L, Ye B, Tian Y, Fan Z.(2019). Yeats4 drives ILC lineage commitment via activation of Lmo4 transcription.. J Exp Med  LINK
 • Wu J, Zhu P, Lu T, Du Y, Wang Y, He L, Ye B, Liu B, Yang L, Wang J, Gu Y, Lan J, Hao Y, He L, Fan Z. (2019).The long non-coding RNA LncHDAC2 drives the self-renewal of liver cancer stem cells via activation of Hedgehog signaling..J Hepatol.  LINK
 • Zhu P, Zhu X, Wu J, He L, Lu T, Wang Y, Liu B, Ye B, Sun L, Fan D, Wang J, Yang L, Qin X, Du Y, Li C, He L, Ren W, Wu X, Tian Y, Fan Z.(2019).IL-13 secreted by ILC2s promotes the self-renewal of intestinal stem cells through circular RNA circPan3..Nat Immunol  LINK
 • Zhao S, Duan H, Yang Y, Yan X, Fan K.(2019).Fenozyme Protects the Integrity of the Blood-Brain Barrier against Experimental Cerebral Malaria..Nano Lett  LINK
 • Wang M, Guo X, Yang X, Zhang B, Ren J, Liu A, Ran Y, Yan B, Chen F, Guddat LW, Hu J, Li J, Rao Z.(2019).Mycobacterial dynamin-like protein IniA mediates membrane fission..Nat Commun.  LINK
 • Fu Z, Peng D, Zhang M, Xue F, Zhang R, He W, Xu T, Xu P.(2019).mEosEM withstands osmium staining and Epon embedding for super-resolution CLEM. Nat Methods.Nat Methods.   LINK
 • Zhang M, Fu Z, Li C, Liu A, Peng D, Xue F, He W, Gao S, Xu F, Xu D, Yuan L, Zhang F, Xu Z, Xu T, Xu P(2019).Fast Super-Resolution Imaging Technique and Immediate Early Nanostructure Capturing by a Photoconvertible Fluorescent Protein..Nano Lettdoi: 10.1021/acs.nanolett.9b02855.  LINK
 • Xin J, Xu Z, Wang X, Tian Y, Zhang Z, Cai G(2019).Structural basis of allosteric regulation of Tel1/ATM kinase..Cell Res.29(8):655-665.  LINK
 • Pengze Yan, Qingqing Li, Lixia Wang, Ping Lu, Keiichiro Suzuki, Zunpeng Liu, Jinghui Lei, Wei Li, Xiaojuan He,Si Wang, Jianjian Ding, Piu Chan, Weiqi Zhang, Moshi Song, Juan Carlos Izpisua Belmonte,Jing Qu, Fuchou Tang, Guang-Hui Liu.(2019).FOXO3-Engineered Human ESC-Derived Vascular Cells Promote Vascular Protection and Regeneration..Cell Stem Cell24(3):447-461.e8.   LINK
 • Ding W, Wu Q, Sun L, Pan NC, Wang X.(2019).Cenpj Regulates Cilia Disassembly and Neurogenesis in the Developing Mouse Cortex..J Neurosci.39(11):1994-2010.  LINK
 • Yan Xi,Dianbing Wang, Tingting Wang, Lin Huang, Xian-En Zhang(2019).Quantitative profiling of CD13 on single acute myeloid leukemia cells by super-resolution imaging and its implication in targeted drug susceptibility assessment..Nanoscale11(4):1737-1744.   LINK
 • Tian N, Feng Y, Sun WZ, Lu J, Lu SS, Yao YS, Li C, Wang XS, Zhou QX.(2019).A nuclear permeable Ru(II)-based photoactivated chemotherapeutic agent towards a series of cancer cells: in vitro and in vivo studies.. Dalton Trans48: 6492 – 6500.  LINK
 • Tingting Wang, Guang Li, Dianbing Wang, Feng Li, Dong Men, Tao Hu, Yan Xia and Xian-En Zhang(2019).Quantitative profiling of integrin αvβ3 on single cells with quantum dot labeling to reveal the phenotypic heterogeneity of glioblastoma..Nanoscale2019;11(39):18224-18231 (IF=6.97)  LINK
 • Kang Zhao, Sha Cheng, Na Miao, Ping Xu, Xiaohua Lu, Yuhan Zhang, Ming Wang, Xuan Ouyang, Xun Yuan, Weiwei Liu, Xin Lu, Peng Zhou, Jiaqi Gu, Yiqun Zhang, Ding Qiu, Zhaohui Jin, Chen Su, Chao Peng, Jian-Hua Wang, Meng-Qiu Dong, Youzhong (2019).A Pandas complex adapted for piRNA-guided transcriptional silencing and heterochromatin formation.Nature Cell Biology21, pages1261–1272(2019)   LINK
 • Xin Y, Wan B. (2019).A label-free quantification method for measuring graphene oxide in biological samples..Acta. Anal Chim Acta1079:103-110  LINK
 • Tian Y,Yang B, Qiu W,Hao Y,Zhang Z,Yang B,Li N,Cheng S,Lin Z,Rui YC,Cheung OKW,Yang W,Wu WKK,Cheung YS,Lai PBS, Luo J,Sung JJY,Chen R,Wang HY,Cheng ASL,Yang P.(2019).ER-residential Nogo-B accelerates NAFLD-associated HCC mediated by metabolic reprogramming of oxLDL lipophagy..Nat Commun 10(1):3391  LINK
 • Jian Xiao,Jie Luo,Ao Hu,Ting Xiao,Meixin Li,Zekai Kong,Luyi Jiang,Zimu Zhou,Yacheng Liao,Chang Xie,Beibei Chu,Honghua Miao,Boliang Li,Xiongjie Shi,Bao-Liang Song(2019).Cholesterol transport through the peroxisome-ER membrane contacts tethered by PI(4,5)P2 and extended synaptotagmins.SCIENCE CHINA Life Sciences  LINK
 • Niu L, Ma T, Yang F, Yan B, Tang X, Yin H, Wu Q, Huang Y, Yao ZP, Wang J, Guo Y, Hu J. (2019).Atlastin-mediated membrane tethering is critical for cargo mobility and exit from the endoplasmic reticulum..Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Jul 9;116(28):14029-14038  LINK
 • Lei Cao , Pi Liu , Pan Yang , Qiang Gao, Hong Li, Yao Sun, Ling Zhu, Jianping Lin, Dan Su , Zihe Rao , Xiangxi Wang(2019).Structural basis for neutralization of hepatitis A virus informs a rational design of highly potent inhibitors.PLOS Biology  LINK
 • Hao Song,Zhennan Zhao,Yan Chai,Xiyue Jin,Changyao Li, Fei Yuan, Sheng Liu ,Zhengrong Gao, Haiyuan Wang, Jian Song, Leonardo Vazquez, Yanfang Zhang, Shuguang Tan ,Carlos M. Morel, Jinghua Yan ,Yi Shi, Jianxun Qi, Feng Gao,George F. Gao (2019).Molecular Basis of Arthritogenic Alphavirus Receptor MXRA8 Binding to Chikungunya Virus Envelope Protein.Cell  LINK
 • Xin Zhao,Guigen Zhang,Sheng Liu,Xiangpeng Chen,Ruchao Peng ,Lianpan Dai, Xiao Qu ,Shihua Li, Hao Song ,Zhengrong Gao ,Pengfei Yuan ,Zhiheng Liu ,Changyao Li ,Zifang Shang ,Yan Li, Meifan Zhang ,Jianxun Qi, Han Wang ,Ning Du ,Yan Wu ,Yuhai Bi, Shan Gao ,Yi(2019).Human Neonatal Fc Receptor Is the Cellular Uncoating Receptor for Enterovirus B.CellVOLUME 177, ISSUE 6, P1553-1565.E16  LINK
 • Lilan You,Jun Ma, Jiuyu Wang, Daria Artamonova Min Wang,Liang Liu,Hua Xiang,Konstantin Severinov,Xinzheng Zhang,Yanli Wang(2019).Structure Studies of the CRISPR-Csm Complex Reveal Mechanism of Co-transcriptional Interference.Cell VOLUME 176, ISSUE 1, P239-253.E16  LINK
 • Xie Y, Wan B, Yang Y, Cui X, Xin Y, Guo LH(2019).Cytotoxicity and autophagy induction by graphene quantum dots with different functionalgroups..J Environ Sci (China)77:198-209.  LINK
 • He Ren, Guangwei Xin, Mingkang Jia, Shicong Zhu, Qiaoyu Lin, Xiangyang Wang, Qing Jiang and Chuanmao Zhang(2019).Postmitotic annulate lamellae assembly contributes to nuclear envelope reconstitution in daughter cells.Journal of Biological chemistry  LINK
 • DongfangLi,Yan G.Zhao,DiLi,HongyuZhao,JieHuang,Guangyan Miao,DuFeng,Pingsheng Liu,DongLi,HongZhang(2019).The ER-Localized Protein DFCP1 Modulates ER-Lipid Droplet Contact Formation.Cell reportsVolume 27, Issue 2, 9 April 2019, Pages 343-358.e5  LINK
版权所有:中国科学院生物物理研究所  113 京ICP备05002792号 京公网安备 110402500011 号